Katrezra

Half-orc seer, who resides at Sanctuary.

Katrezra

Giantslayer - Critical Fail greglehman greglehman